Polisa o poštovanju privatnosti

Dobro došli!

Kada koristite portal AutoTrg.com, može se dogoditi da nam poverite svoje lične podatke (podatke o ličnosti) na obradu ili čuvanje. Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i novom evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, poznatom pod imenom GDPR (General Data Protection Regulation).

Vaša privatnost je važna. Zato Vam savetujemo da pažljivo pročitate ovaj tekst i informišete se.

Na ovoj stranici saznaćete:

 • Koje tipove ličnih podataka prikupljamo
 • U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke
 • Kako koristimo Vaše lične podatke
 • U kojim slučajevima možemo podeliti Vaše
  lične podatke sa trećim licima
 • Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim
  podacima koje prikupljamo
 • Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u
  vezi sa Vašim ličnim podacima
 • Šta se dešava u slučaju promene ove polise

 

Koje tipove ličnih podataka prikupljamo

Kako bismo Vam pružali usluge u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja AutoTrg.com (u daljem tekstu Servis), kao i obezbedili udobno i bezbedno korišćenje Servisa, prikupljamo tri osnovna tipa podataka.

Podaci koje nam direktno ostavite

Ovo su podaci koje nam ostavljate kada kreirate korisnički nalog na Servisu i kada postavljate oglas na portal. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke poput: imena, prezimena, e-mail adrese, broja telefona, te opisa i fotografija vozila koji želite da prodate.

Podaci koje prikupljamo Vašim korišćenjem Servisa

Podaci o načinu na koji koristite Servis

Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o tome koje ste sve oglase postavili na AutoTrg.com, te podatke o oglasima koje ste dodali na listu oglasa koje pratite.

Podaci o Vašim uređajima

Tokom korišćenja Servisa, možemo prikupiti i obraditi podatke o uređajima sa kojih pristupate portalu. Ovi podaci mogu uključiti marku i tip uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, te podatke o internet mreži sa koje pristupate servisu.

Podaci o Vašoj lokaciji

Tokom korišćenja Servisa, možemo prikupiti i obraditi podatke o Vašoj lokaciji, putem tehnologija kakve su IP adresa ili GPS senzor Vašeg mobilnog telefona.

Cookie-ji i druge slične tehnologije

Kada pristupate AutoTrg.com, možemo iskoristiti tehnologiju Cookie-ja i druge slične tehnologije da bismo identifikovali Vaš internet pretraživač, odnosno da bismo Vam prikazali reklame. Korišćenje servisa može rezultovati automatskim čuvanjem određenih podataka na Vašem uređaju, poput Cookie-ja i aplikativnih cache podataka potrebnih za komfornije korišćenje servisa.

 

U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke

Servis Vaše lične podatke može prikupljati i obrađivati u različite svrhe. Sve u daljem tekstu pomenute svrhe su naša zakonska obaveza (npr. identifikacija) ili ugovorna obaveza ka korisnicima, proistekla iz Pravila i uslova korišćenja servisa (koja regulušu pružanje željenih usluga informacionog društva korisnicima i ostvarivanje naših legitimnih interesa).

Identifikacija korisnika

Identifikacija korisnika Servisa u smislu korisničkog naloga potrebna je zarad obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja određenih funkcija samog servisa, poput postavljanja oglasa. Dodatno, kada postavljate oglas, prikupljanje identifikacionih podataka poput imena i prezimena, adrese, zakonska je obaveza po Članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije. U slučaju da se korišćenjem Servisa izvrši krivično delo, identifikacija korisnika štiti oštećenu stranu, pomaže izvršnim državnim organima u identifikaciji počinioca, odnosno može pomoći u rešavanju građanskih sporova.

Pružanje usluga informacionog društva (emitovanje i arhiviranje oglasa)

Prikupljanje podataka o vozilima koja se oglašavaju na servisu, na primer opisa i fotografija vozila, potrebno je zarad nesmetanog funkcionasanja servisa i postojanja elementarnih uslova za pružanje osnovne usluge koju AutoTrg.com nudi korisnicima. Da biste mogli da postavite oglas na portal, neophodno je prikupljanje identifikacionih podataka poput jedinstvenog matičnog broja i broja lične karte, što je zakonska obaveza po Članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

Kako bi osnovna usluga koju servis nudi svojim korisnicima bila kvalitetna i besplatna, potrebno je prikupljanje podataka koji omogućavaju rad svih funkcija servisa, npr. postavljanja i pretrage oglasa, automatskog pamćenja lozinke za korisnički nalog u Vašem internet pretraživaču, itd. Budući da je osnovna usluga koju nudi svojim korisnicima besplatna, Servis prihoduje od reklama koje prikazuje korisnicima, a za čije prikazivanje se mogu koristiti podaci o lokaciji korisnika, kao i Cookie-ji i druge srodne tehnologije koje pomažu u identifikaciji internet pretraživača korisnika.

Relizacija ponuda partnerskih kompanija

Servis svojim korisnicima može ponuditi kupovinu proizvoda i usluga partnerskih kompanija po privilegovanim uslovima. Da biste preko Servisa ostvarili pravo na privilegovane uslove pri kupovini takvih proizvoda i usluga, možemo od Vas zatražiti izričiti pristanak da Vaše lične podatke, poput imena, broja telefona i e-mail adrese, prosledimo partnerskim kompanijama.

Profilisanje korisnika

Budući da je osnovna usluga koju nudi svojim korisnicima besplatna, Servis prihoduje od reklama koje prikazuje korisnicima. Podaci koje prikupljamo korišćenjem Servisa, primera radi podaci o tome koje kategorije i grupe na Servisu korisnici posećuju i koje oglase pregledaju, mogu nam pomoći da im prikažemo kvalitetnije i relevantnije reklame.

Kako koristimo Vaše lične podatke

Servis podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje isključivo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a u cilju pružanja usluga informacionog društva, zaštite sopstvenih legitimnih (poslovnih) interesa, poboljšanja svojih usluga i korisničkog iskustva, zaštite interesa svojih korisnika, očuvanja bezbednosti korisnika, te očuvanja javnog interesa i javne bezbednosti.

Primera radi, podaci o predmetu koji oglašavate preko Servisa nam pomažu da sprečimo objavljivanje neprimerenog i eksplicitnog sadržaja, odnosno da sprečimo oglašavanje nezakonite robe i usluga. Podaci iz tekstualnih konverzacija sa administracijom Servisa koje ste realizovali putem kontakt forme, pomažu nam da uvedemo nove i poboljšamo postojeće funkcionalnosti.

U određenim slučajevima koji proističu iz Pravila i uslova korišćenja Servisa, može doći do automatskog donošenja odluka na osnovu Vaših podataka, odnosno automatske obrade podataka. Primera radi, ukoliko korisnik postavlja veliki broj oglasa odjednom, postavlja oglase neprimerene sadržine, postavlja oglase u pogrešnu kategoriju i grupu, odnosno porukama ili na drugi način uznemirava druge korisnike, bezbednosni softverski mehanizmi mogu automatski blokirati njegov korisnički nalog, premestiti njegov oglas u odgovarajuću kategoriju i grupu, ili preduzeti neku drugu meru.

Vaše lične podatke Servis čuva u bazama i na serverima zaštićenim savremenim bezbednostim tehnologijama, poput AES enkripcije podataka na serveru i SSL enkripcije komunikacije Vašeg internet pretraživača sa serverima. Pristup Vašim podacima i njhovu obradu poveravamo isključivo našim zaposlenima koji su prošli adekvatnu obuku. Servis kontinuirano sprovodi mere zaštite bezbednosti Vaših ličnih podataka, koje obuhvataju savremene radne procese, korišćenje savremenih bezbednosnih tehnologija, te mere fizičke bezbednosti servera i druge opreme.

Podatke čuvamo u trajanju koje je neophodno da obezbedi nesmetano pružanje usluga korisnicima, tj. izvršenje naše ugovorne obaveze iz Pravila i uslova korišćenja Servisa. Konkretno, Vaše lične podatke čuvaćemo sve dok ste registrovani korisnik Servisa, odnosno dok nam ne podnesete zahtev za brisanje Vašeg korisničkog naloga i ličnih podataka. Nakon podnošenja ovakvog zahteva, imamo zakonsku obavezu da određene podatke, na primer identifikaciju, čuvamo 30 dana pre konačnog brisanja.

Za prikupljanje i obradu bilo kojih podataka u bilo koju svrhu koja nije obrađena ovom polisom, Servis će obavezno tražiti Vaš izričiti pristanak, odnosno postupati u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U kojim slučajevima možemo podeliti Vaše lične podatke sa trećim licima

Servis može podeliti Vaše identifikacione podatke sa trećim licima u slučajevima:

 • Vašeg izričitog pristanka, na primer u slučaju da želite da iskoristite ponudu partnerske kompanije.
 • Po ispravno formulisanom nalogu nadležnog državnog organa.
 • Kada je to neophodno radi ispunjenja naše ugovorne obaveze ka Vama, odnosno radi poštovanja Pravila i uslova korišćenja Servisa.

Određene podatke, na osnovu Vašeg izričitog pristanka koji dajete prihvatanjem Pravila i uslova korišćenja Servisa prilikom registracije ili naknadno, možemo automatski podeliti sa specijalizovanim tehnološkim partnerima – suobrađivačima podataka. Ovo su partneri od poverenja, koji nam pomažu da ostvarimo legitimne poslovne interese i unapredimo usluge koje Servis nudi korisnicima. Ove kompanije primenjuju adekvatne mere bezbednosti, a podatke će prihvatati i obrađivati na osnovu ugovora sa Servisom i u skladu sa ovom polisom. To mogu biti:

 • Hosting provajderi, koji obezbeđuju rad servera Servisa, poput kompanije GtiHost iz Novog Sada.
 • Partnerske softverske kompanije, poput kompanije Global Soft d.o.o iz Novog Sada, koja izrađuje napredna softverska rešenja za predlaganje kategorije i grupe prilikom postavljanja oglasa na Servis od strane korisnika.
 • Partnerske analitičke kompanije, poput kompanije Google Analytics, koja vrši analizu posećenosti internet portala.
 • Ad-serving kompanija, koje izrađuju softverska rešenja za plasiranje reklama na internet portalima, poput kompanija Google LLC iz SAD.
 • Oglašivačkih mreža, koje upravljavaju platformama za automatizovani zakup i prikazivanje reklama na internet portalima, poput kompanija Google LLC iz SAD.

Može se dogoditi da određene podatke, u depersonalizovanoj formi koja garantuje apsolutnu anonimnost, tj. garantuje da nije moguća Vaša lična identifikacija, podelimo sa partnerima poput marketinških agencija i oglašivača, ili sa generalnom javnošću. Primera radi, možemo javno objaviti istraživanja tržišta, te izveštaje o trendovima korišćenja naših usluga ili generalnim trendovima trgovine preko Interneta.

Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo

U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve Vaše lične podatke koje smo prikupili, kao i pravo da zatražite da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U svakom trenutku, imate pravo da izmenite Vaše podatke koji su netačni, kao i da povučete saglasnost koju ste prethodno dali za obradu vaših podataka. Takođe, u svakom trenutku imate pravo da podnesete zahtev za brisanje Vaših ličnih podataka. Ograničenja od ovog prava postoje u slučajevima kada izmena ili brisanje Vaših podataka mogu da dovedu do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.

U svakom trenutku, imate pravo na pristup informacijama o svim svrhama prikupljanja i obrade podataka na Servisu (ova polisa).

U slučaju da dođe do povrede Vaših podataka koja može da predstavlja rizik po Vas, imate pravo da o tome budete obavešteni bez odlaganja.

U slučaju da smatrate da je neko od Vaših prava ugroženo, možete podneti pritužbu na email [email protected].

Zahtev da Vam deaktiviramo i obrisemo vas nalog, mozete poslati na [email protected]

 

Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u vezi sa Vašim ličnim podacima

U slučaju da imate bilo kakvo pitanje o zaštiti Vaše privatnosti na Servisu, kao i o načinu skupljanja i obrade Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nam se obratite preko kontakt forme.

 

Šta se dešava u slučaju promene ove polise

Ova polisa je podložna promenama. U slučaju značajnih izmena, Servis će sve korisnike obavestiti o izmenama na aktivan način, na primer putem e-maila ili jasno uočljivih obaveštenja. U slučaju da bilo koje buduće promene ove polise budu podrazumevale umanjenje Vaših prava, tražićemo od Vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja Servisa.

 

Novi Sad, Jun 2018.